info@zastrahovki.com

Пишете ни.

+359 876 533 522

Позвънете ни.

Каско на МПС

Застраховката „Каско на МПС” или „Автокаско“ е добровона застраховка и осигурява пълно покритие за автомобила срещу пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА „Каско на МПС“
За сключването на застраховката е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (големия талон), а при новозакупен автомобил от вносител на определена марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.
При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед.

ТЕРИТОРИЯ НА ВАЛИДНОСТ НА АВТОКАСКО
Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките Каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз. Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.
Застраховката в определени компании може да е валидна за Р.България и чужбина, (ЕС и държавите членки на МСЗК) без значение къде е сключена Гражданската отговорност. В определени държави рискът Кражба е изключен (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово).

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.
Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване и особено от Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие.

ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕ
При настъпване на застрахователно събитие, за да получите адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:
-да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други);
-да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
-да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата преди огледа.

СРОКОВЕ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ
За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При пожар и кражба – уведомете писмено, в срок до 24 часа от узнаване на събитието застрахователя.
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.

  • при ПТП – КАТ на тел.112 и поискайте посещение на място;
  • при кражба – РУ на МВР, на чиято територия се намирате;
  • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;
  • при пожар – Противопожарна служба на тел.112;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕЖДАНЕ НА ЩЕТИ
Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

  • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
  • Свидетелство за регистрация на МПС;
  • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
  • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;
  • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).

 

Информационни документи Каско :