info@zastrahovki.com

Пишете ни.

+359 876 533 522

Позвънете ни.

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;движими имущества – машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

По специални условия се застраховат и:електронно оборудване;авария на машини;прекъсване на производство;развала на стоки в хладилни камери вследствие промяна на температурата на съхранение и др;пари в каса или в трезор;война, тероризъм, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици.

Застраховката „Защитено имущество“ покрива обекти със застрахователна сума до 1 000 000 лв.

Покрити са следните рискове:Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;Природни бедствия (буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета; проливен дъжд, наводнение от природно бедствие; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на лавина; действие на подпочвени води или морски вълни; свличане и срутване на земни пластове; градушка; измръзване на стоково-материални запаси;Удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини; Увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; авария  на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; късо съединение и токов удар;Земетресение;Кражба чрез взлом;Кражба с използване на техническо средство;Вандализъм, вкл. лоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;Грабеж;Загуба на доход от наем;Гражданска отговорност на застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;Разходи за разчистване на развалини и останки; за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество; за хонорари на експерти, инженери и архитекти;Чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи;

Застрахователната сума се определя от застрахования, като база за определяне на нейния размер може да бъде балансова, отчетна, действителна или друга, посочена от Застрахования стойност. За някои видове имущества или покрити рискове застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност – формата на застраховане в този случай е срещу първи риск.

НАШИТЕ ПАРТНьори