info@zastrahovki.com

Пишете ни.

+359 876 533 522

Позвънете ни.

ОБЩИ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между СОНЕРС ГРУПЕООД и лицата ползващи сайта находящи се на WWW.ZASTRAHOVKI.COM

Приемайки настоящите Общи Условия в качеството си на потребител на застрахователни услуги имате възможност да възложите на СОНЕРС ГРУПЕООД, със седалище и адрес на управлението в гр. Бургас, Лазур бл. 65, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, Лазур бл.65ЕИК 147246077, представлявано от управителя ЯКУБ ЮСЕИНОВ СОЛАКОВ, наричано по-нататък “ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР” (Удостоверение №678-ЗБ / 05.05.2020г. на КФН), да сключи от Ваше име и за Ваша сметка, като застраховано лице избран от Вас застрахователен договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала му не се притежават или контролират от застраховател.

Чрез този уебсайт ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР предлага на физическо лице с местоживеене в Р. България или юридическо лице/а с регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България, което използва услугите, предоставяни от разстояние чрез страницата на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и което действа извън рамките на своята търговска или професионална компетентност сключването с посредничеството на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и доброволна застраховка  „Злополука  на местата в МПС”,  доброволна застраховка „Автокаско на МПС” и други  в избрано  от  потребителя застрахователно дружество.

Услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР се осъществяват по инициатива на и след изрично искане от страна на потребителя. По силата на договора за застраховка и осъщественото упълномощаване потребителят дължи плащане на цената на застраховката, която представлява сбор от дължимата по полицата премия и евентуални допълнителни такси за покриване на разходи за обслужване на застраховката.

ДОГОВОР

Чрез използването на предоставяната от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР услуги за онлайн застраховане, потребителят сключва договор с ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за предоставяне на финансова услуга от разстояние съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която Вие сте избрали, използвайки сайта.

Договорът се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка  на  застраховка  чрез  този  уебсайт.  Договорът  се  сключва  за  конкретно и коректно подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи и заплащане на цената й (дължимата премия) от Ваша страна. Застрахователните премии на застрахователните продукти, са в български лева. По задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, освен дължимия по предходното изречение данък, потребителя заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл. 487 от КЗ съгласно наредбата по чл. 504 от КЗ, както и дължимата вноска към Гаранционния фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от потребителя се посочват на отделен ред в застрахователната полица. Застрахователният договор се счита за сключен от момента на заплащането на дължимата застрахователна премия от потребителя и получаване на потвърждение за сключен договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и застрахователят не носят отговорност за некоректна, невярна и непълна информация, попълнена от потребителя.

За сключване от разстояние на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите потребителя трябва да приложи сканирано копие от първата част от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката.

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие декларирате, че предоставената от Вас информация е пълна, вярна и точна и сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на застрахователния  договор сключения чрез посредническата услуга, предоставяна  от  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР, както и че се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия в срок.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР декларира, че полага всички усилия за поддържане на точна и вярна информация за предлаганите от застрахователните компании тарифни и други застрахователни условия. В случай, че е налице неточност в оповестените условия ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР следва да уведоми потребителя преди издаване на съответния застрахователен договор, като на това основание последния има право да откаже сключване на застрахователния договор без да дължи всякакви неустойки и такси във връзка с отказа си.

При желание за отказ на поръчката в 14 дневен срок от изпращането й от потребител, който има право на това, е необходимо потребителят да уведоми ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР на телефон +359 876 533 522, или на имейл info@zastrahovki.com. В този случай ако е възможно издадената полица се анулира без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако поръчаната полица вече е издадена и влязла в сила преди получаване на изявлението за отказ от поръчката или след посочения 14 дневен срок, то анулиране на застрахователната полица се осъществява след изрично изявление от Ваша страна до застрахователната компания.  Застрахователното  дружество има право да  удържи  част от платените суми съответни на срока,  през който е действала застрахователната полица. Застрахователят връща на потребителя всички заплатени от него суми, с изключение на сумите, които следва да бъдат удържани, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомлението на потребителя за упражняване правото му на отказ.

Застрахователния договор сключен чрез този уебсайт може да бъде прекратен при взаимно съгласие на потребител и застраховател, изразено в писмен вид; съгласно условията на съответната застраховка, едностранно от застрахователя в случаите на разсрочено плащане на вноските от застрахователната премия – при неплащане в срока, уговорен в застрахователния договор, след изпълнение на законовите задължения на застрахователя (чл. 368 КЗ).

В случай, че упражни правото си на отказ потребителя е длъжен да върне на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР изпратените му на хартиен носител документи (застрахователна полица, сертификат „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1, когато това е приложимо и други).

ЦЕНИ

Цената на застраховката варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, от обекта на застраховката, рисковия профил и застрахователната история на обекта на застраховката, срока за който се сключва застраховката и периодичността на плащане и други особености за съответния вид застрахователен договор. Точната цена, според персоналните характеристики на потребителя, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи, може да бъде проверена след пълно, точно и коректно попълване на всички изискани необходими данни за съответния вид застраховка и преди да потвърдите окончателно пред  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР  желанието си да закупите застраховката.

ПЛАЩАНЕ и ДОСТАВКА

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

  • Наложен платеж
  • В офис на ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР
 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР не носи отговорност, в случай че дължимата застрахователна премия не е заплатена в срок от застраховащия и в резултат на това застрахователя е предприел действия за намаляване застрахователната сума по договора, съответно на частта от неплатената премия; за изменение условията по договора или за прекратяването му.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Предоставената информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

БИСКВИТКИ

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.

ДРУГИ

Сайта WWW.ZASTRAHOVKI.COM може да съдържа връзки към други интернет страници, като  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

АКТУАЛИЗАЦИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия.