info@zastrahovki.com

Пишете ни.

+359 876 533 522

Позвънете ни.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Застрахователен брокер „СОНЕРС ГРУП” ЕООД е вписан в Търговския регистър с ЕИК:147246077, седалище и адрес на управление: Република България, град Бургас , жк. Лазур , бл. 65 /партер/, тел. 056 / 533 522, решение за вписване на застрахователен брокер от Комисия за финансов надзор № 812 – ЗБ от 14.12.2010г. и удостоверение за регистрация     № 678 – ЗБ / 05.05.2020г. Справка затова можете да направите в Комисията за финансов надзор, гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 16, или на интернет сайта й www.fsc.bg.
2. Сонерс Груп ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател, както и застраховател или предприятие –майка на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на Сонерс Груп ЕООД.
3. В случай че имате оплаквания от предоставяната от Сонерс Груп ЕООД услуга, моля подавайте вашите жалби до Якуб Солаков на адрес и на електронна поща “solakov@soners.bg”. Сонерс Груп ЕООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет)дневен срок от получаването й на посочен от вас адрес.
4. Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу всяко действие/бездействие на Застрахователния брокер пред Комисията за финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. „Будапеща“ № 16, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове в Република България. 
5. Застрахователният брокер представлява ползвателя на застрахователни услуги пред застрахователните компании.
6. Сонерс Груп ЕООД може да предоставя съвет ( ако такъв е поискан от ползвателя на застрахователни услуги) за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив и личен анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
7. Възнаграждението на застрахователния брокер във връзка със застрахователния договор е комисионно възнаграждение, включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.
8. Приложим закон е българският закон.